Medicinska bilder/Fördjupningsuppgift

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Under kursens gång skall en fördjupningsuppgift skrivas. Denna skall sedan redovisas i klassen.

Mål[redigera]

De övergripande målen med uppgiften är:

 • Kursdeltagaren ska få erfarenhet av att samla in information och fördjupa sig i en medicinsk-teknisk problemställning som berör kursen.
 • Kursdeltagaren ska också träna i att redovisa i skriftlig form och att presentera och diskutera delar av kursinnehållet genom att delta aktivt vid ett antal seminarier.
 • Kursdeltagaren ska få erfarenhet i att granska, kritisera, utvärdera, förstå och presentera andra gruppers rapporter och presentationer.

Syfte[redigera]

Syftet med fördjupningsuppgiften är att studenterna skall få ett lättöverskådligt kompendium om olika sorters medicinska bilder. Utifrån det blir det enklare att öva till tentamen eftersom man måste känna till alla olika sorters bildanalyser. Det finns i dagsläget ingen komplett studentlitteratur som tar upp alla olika sorter. Dessutom sker det så mycket inom detta fält för närvarande att det är viktigt att lära sig det nyaste.

Själva skrivandet och presentationerna gör att studenterna fördjupar sig i flera arbeten samtidigt och därmed kan utnyttja tiden till tenatmenstudier mer effektivt.

Lämpliga förkunskaper[redigera]

För att kunna utföra uppgiften på ett så bra sätt som möjligt bör man ha följande förkunskaper:

 • Hur man söker och hittar rätt information på internet.
 • Hur man skriver en rapport.
 • Presentationsteknik.
 • Granskning av andras arbete och ge konstruktiv återkoppling.
 • Hur man skriver diskuterande och drar slutsatser.
 • Enkel plagiatkontroll.

Handledare[redigera]

Inga handledare utses. Kursledaren kan dock svara på eventuella frågor och funderingar.

Filformat[redigera]

För att alla skall kunna redigera i varandras dokument och även se layouten på samma sätt oberoende vem som har skrivit får man bara använda docx-format på rapporten.

Upplägg[redigera]

Klassen delar in sig i grupper på 3-4 personer. Upplägget för detta kursmoment är enligt följande:

 1. välj en uppgift under rubriken Fördjupningsuppgifter.
 2. Dela upp arbetet mellan gruppmedlemmarna och gör en projektplan där detaljerad information om detta beskrivs.
 3. Informationssökning för att sortera och identifiera användbar information.
 4. Formulera med egna ord det som är viktigt. Vid citat skall gällande citatsregler följas.
 5. Ge och få återkoppling/feedback av kurskamraterna.
 6. Modifiera rapporten enligt kurskamraternas kommentarer.
 7. Presentera och diskutera andra gruppers arbeten.
 8. Skriv egenreflektion.

Plagiat[redigera]

Plagiering

Ingen form av plagiat är tillåtet. De som granskar arbetena under arbetets gång skall göra en enkel plagiatkontroll. Upptäcker de misstänkt plagiat skall detta meddelas till kursföreståndaren som då kan påpeka detta för gruppen och ta en diskussion. Upprepas det, eller upptäcks i slutrapporten kan det leda till att hela rapporten underkänns. Det är därför viktigt att gruppmedlemmarna vid de första deadlines granskar så att inget har skrivits utan källa.

Informationssökning[redigera]

Varje student skall på egen hand samla information om sin del av arbetet för att sedan sammanställa det enligt instruktionerna nedan. I första hand skall kurslitteratur och länkar på länklistan användas. Utöver det skall andra typer av källor användas, där rekommendationen är att söka på internet via google, PubMed eller andra medicinska databaser efter vetenskapliga artiklar. Det går även att använda Google Scholar, företag, företagshemsidor, sjukhus, bibliotek et cetera.

Tips[redigera]

Sök efter nyckelord på engelska. Utgå ifrån Wikipedias artiklar, på olika språk, om de olika områdena som arbetet tar upp. Undersök de källor som de artiklarna är uppbyggda av. försök att hitta relevanta referensmaterial/ källor med både text och förklarande bilder, till och med video exempelvis på YouTube kan vara bra och även fungera på en redovisning.

Pseudovetenskap[redigera]

När ni hittar källor skall ni alltid vara kritiska till deras innehåll. Det kan ibland vara svårt att skilja mellan pseudovetenskap och riktig forskning när källorna är företag eller tidskrifter. Det samma gäller reklamartade artiklar, eller förskönande om teknisk utrustning.

Målgruppen[redigera]

Målgruppen är en tänkt att vara arbetsgivare, arbetskollegor eller likvärdiga.

Tidplan[redigera]

Respektera alla deadlines dels för att få poängen till sammanställningen i slutet av kursen och dels för att studiekamraterna skall kunna utföra sina uppgifter i tid.

Utförligare information om deadlines finns på denna sida.

Fördjupningsuppgifts poängbedömning[redigera]

Aktivt deltagande i alla aktiviteter på detta moment krävs och närvaro registreras på redovisningsseminarierna, annars får man inte godkänt på kursen..

Poäng ges för skriftlig återkoppling vid de olika deadlinen, den skriftliga rapporten och de muntliga redovisningarna och diskussionerna.

Varje missad deadline ger avdrag med 0,5 poäng per dag av den totala fördjupningsuppgifts och egenreflektions poäng, det vill säga max 8 poängs avdrag.

Tankarna bakom avdragen är följande

 • att motivera kursdeltagarna för att arbeta kontinuerligt under kursens gång och bli klara med kursen när kursperioden tar slut.
 • att studenterna inte skall skjuta på sina uppgifter så att andra studiekamrater blir lidande.

Fördjupningsuppgifter[redigera]

Muncancerpatient med metallimplantat i käken.

Varje grupp/ skall välja en uppgift och skriva ett arbete med minimal överlappning med de andras uppgifter. Skulle två grupper/personer vilja ha samma ämne blir det lottning som avgör, därför skall ni ha ett eller två alternativ i reserv.

Blir det enskilt arbete i klassen istället för grupparbete, på grund av för få som går kursen, kommer poängsystemet att justeras så att så att två studenter räknas som en grupp som skall göra första kontrollen av sina arbeten.

För en komplett lista över vilka ämnen man kan välja tryck här.

Rapportinnehåll[redigera]

Arbetet ska ta upp både tekniska perspektiv och användarperspektiv, det vill säga både fysikaliska principer, tekniska lösningar och klinisk användning. Det finns två olika listor med vad rapporten skall ta upp beroende på om man gör ett grupparbete eller enskilt arbete, och de listorna finns här. Läs noga igenom frågeställningarna i båda listorna, även om ni bara skall besvara den ena, eftersom den andra med kan ge tips på vad man skall söka efter.

Tag inte upp[redigera]

Vad som inte skall tas upp är andra tillämpningar, än medicinska bilder, av er bildåtergivare, exempelvis är inte ultraljudsanvändning mot njursten av vikt för bildbehandling.

Om ni tittar på äldre rapporter i rubriken ovanför kommer ni att se en stor skillnad mot det arbete ni skall göra. De åren lästes kursen tillsammans med medicinsktekniska ekonomer. De avsnitt som ekonomerna behandlade skall nu inte behandlas, utan fokus skall vara på det tekniska och användarna.

Äldre rapporter[redigera]

Här finns gamla arbeten som kan ge tips: