Välkommen till min plats/År 4-6 koppling lgr11

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Koppling till Lgr 11 för årskurs 4-6[redigera]

Arbetet med Välkommen till min plats kan kopplas till olika delar i Lgr 11.

Syftet med undervisningen är att du ska få utveckla din förmåga att:[redigera]

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv,
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Centralt innehåll i undervisningen:[redigera]

Svenska[redigera]

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Historia[redigera]

 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Geografi[redigera]

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön. Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

I undervisningen ska vi lära oss:[redigera]

 • om olika platser i elevernas närområde
 • skilja på subjektiv och objektiv information, d.v.s. personliga berättelser och faktatext
 • söka information från olika källor källhänvisa faktatexter
 • enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet
 • använda olika webbplattformar såsom Wikimini och Platsr

Vi kommer att:[redigera]

 • träna på att återberätta minnen och upplevelser
 • söka information på olika webbsidor, gemensamt och enskilt
 • läsa och söka information i olika faktatexter
 • skriva olika typer av texter, både personliga berättelser och faktatexter
 • fundera och reflektera över olika framtidsscenarion
 • berätta och dela med varandra det ni kommit fram till

Du visar vad du lärt dig genom att:[redigera]

 • skriva och publicera olika texter om de olika platserna på Wikimini och Platsr
 • presentera muntligt information om de olika platserna
 • berätta och resonera både skriftligt och muntligt kring olika framtidsscenarion för de olika platserna