Medicin/Vård

Från Wikiversity

Kärnan i ämnet omvårdnad utgörs av relationen mellan patienten, de närstående och vårdaren. Omvårdnad har sin grund i en humanistisk människosyn som innebär att alla människor behandlas likvärdigt oberoende av ålder, kön, klass och etnicitet. Omvårdnad syftar till att befrämja hälsa och friskhet, förebygga ohälsa och sjukdom, stödja läkande och välbefinnande, underlätta ett liv med långvarig sjukdom, handikapp och lidande samt möjliggöra ett värdigt döende. Ämnet omvårdnad omfattar vårdfilosofi, vårdetik, relationer, vårdmiljö, vårdorganisation och omvårdnadsåtgärder. Inom ämnet bedrivs både grundforskning och tillämpad forskning med fokus på personer med olika sjukdomstillstånd, deras närstående, vårdpersonal, relationer i vården samt vårdetik. Ofta genomförs forskningsprojekt i samverkan med andra ämnesområden.