Välkommen till min plats/År 1-3 koppling till lgr11

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arbetet med Välkommen till min plats i årskurs 1-3 kan kopplas till Lgr 11 på olika sätt.

Syftet med undervisningen är att du ska få utveckla din förmåga att:[redigera]

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv,
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Centralt innehåll i undervisningen:[redigera]

Svenska[redigera]

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva på dator.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

SO/Geografi/Historia[redigera]

 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

I undervisningen ska vi lära oss:[redigera]

 • om olika platser i elevernas närområde
 • skilja på subjektiv och objektiv information, d.v.s. personliga berättelser och faktatext
 • söka information från olika källor
 • källhänvisa faktatexter
 • enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet
 • använda olika webbplattformar såsom Wikimini och Platsr

Vi kommer att:[redigera]

 • träna på att återberätta minnen och upplevelser
 • söka information på olika webbsidor, gemensamt och enskilt
 • läsa och söka information i olika faktatexter
 • skriva olika typer av texter, både personliga berättelser och faktatexter
 • fundera och reflektera över olika framtidsscenarion
 • berätta och dela med varandra det vi kommit fram till

Du visar vad du lärt dig genom att:[redigera]

 • skriva och publicera olika texter om de olika platserna på Wikimini och Platsr
 • presentera muntligt information om de olika platserna
 • dokumentera platsen genom foto och teckning
 • berätta och resonera muntligt kring olika framtidsscenarion för de olika platserna