Biologi B/Människans organsystem

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Momentet bygger på att eleverna ställer egna frågor om människans organsystem och besvarar studenterna själva eller andra studenter besvarar frågorna. Frågornas karaktär är att de är enkla, men att förklaringen ska omfatta samspelet mellan olika organ och organsystem. Under hela momentet förs en dialog om källkritik m.m. om svaren på frågorna. Kan man lita på att det stämmer det som står i svaren, med följdfrågan hur kan du förbättra texten?


Mål att sträva mot.[redigera]

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven:

  • utvecklar sin nyfikenhet och förmåga att utforska biologiska fenomen i sin omvärld och sin förmåga att från olika källor söka biologisk kunskap och kritiskt värdera denna,
  • utvecklar sin förmåga att arbeta experimentellt och i fält för att öka sin förtrogenhet med biologisk kunskapsbildning,
  • utvecklar sin förmåga att formulera och förstå biologiska frågeställningar samt att söka förklaringar med naturvetenskapliga metoder,
  • utvecklar sin förmåga att använda biologiska teorier och modeller samt att bedöma deras giltighet och begränsningar,
  • utvecklar sin förmåga att utifrån ett biologiskt perspektiv kunna analysera, värdera och ta ställning i frågor som rör både samhälle och individ.

Mål att uppnå[redigera]

Eleven skall

  • ha kunskap om reglering av och samspel mellan människans organsystem. [1]

Referenser[redigera]

  1. http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/2910/titleId/BI1202%20-%20Biologi%20B

Centralt innehåll - relevanta taggar[redigera]

Undervisning - innehåll och grund för upplägg av lektionsplanering[redigera]

Undervisningen i detta moment bygger på att studenterna ställer egna frågor som de sedan besvarar. Den kan även bygga på att studenterna redigerar svaren på de frågorna som redan är ställda.


Lektion / Ämneshandledning[redigera]

Tillfälle

1. Studenten ställer sig en fråga om människokroppen, frågan kan var mycket enkelt formulerad. Exempel på en frågor är "Vad sker i kroppen när man blir stungen av en geting?" eller "Vad händer när jag dricker mjölk?" Frågan ska besvaras utifrån ett helhetsperspektiv. När det gäller frågan vad som händer när man dricker mjölk kan mjölken följas hela vägen från munhålan till urin. Studenten bör besvara frågan på organnivå och vad som händer inne i cellerna. Denna fråga kan besvaras på många olika sätt och med mycket olika djup.

  Studenterna letar upp fakta som taggas och sparas i t.ex en diigo-grupp. Diskutera följande frågor "Vad är viktigt när man taggar ett bokmärke? Hur ska vi tagga på olika nivåer, så att det går att söka vidare?"

2. Studenterna arbetar vidare.

3. Studenterna presenterar sina texter och berättar muntligt vad de kommit fram till. Självvärderingen och kamratvärdering, utifrån mål och kriterier, av texterna sker efter denna presentation.

 Studenterna arbetar vidare

4. Dialog om hur vilka taggar studenterna har valt ut och hur ser taggmolnet ut? Vilka taggar är viktiga att alla har kunskap om?

  Studenterna arbetar vidare

5. Studentarena presenterar sina texter och bedömning sker.

Uppgifter för lärande[redigera]

Låt studenterna i mindre grupper titta på tidigare studenters egna frågor och bedöma dem utifrån mål och kriterer. Vilka kriterier anser studenterna att eleverna visar?

1. Eleverna svara på sina egna frågor i ett gemensamt dokument, alternativt i egna frågor. Det är viktigt att de läser varandras svardärmed kan de läsa varandras svar. 2. Studenten läser igenom en annans elevs arbete och ger feedback/ positiv bedömning utifrån mål och kriterier. 3. Nästa steg är att studenterna redigerar en annans arbete.

Feedback[redigera]

  • Första feedbacken sker muntligt efter att eleverna har gjort sin första presentation

Uppgifter för bedömning[redigera]

Skriv ett svar på en egen fråga som handlar om människokroppen.

Bedömning[redigera]

Sker vid sista presentationen, med skriftlig feedback till eleverna