Tidslinje över världens historia 1950–2000

Från Wikiversity

Tidslinje över världens historia 1950–2000 är ett urval av historiska händelser under perioden 1950–2000

Perioden 1950–2000 karakteriseras av det Kalla kriget mellan de två stormakterna USA och Sovjetunionen. För att stärka sin makt och inflytande strävade de efter att skaffa sig allianser med andra länder. Denna strävan framträder som tydligast i de militära allianserna NATO och Warszawapakten. Kalla kriget upphörde i och med Tysklands återförening 1990 och Sovjetunionens fall 1991

Kolonialismen avskaffades och länder i Asien och Afrika blev självständiga stater. En orsak är att de europeiska kolonialländerna efter de båda världskrigen inte längre hade kraft att hålla kvar sina kolonier. Kolonialismen ansågs dessutom inte längre som en tidsenlig företeelse. En tredje är att de nya stormakterna ville utvidga sina intressesfärer.

Länderna i Latinamerika har styrts av många diktaturer som i de flesta fallen har haft stöd från USA. Den afrikanska kontinenten har under hela perioden efter självständigheten genomgått många krig och inbördeskrig. Men en ljuspunkt är att Sydafrikas apartheid avskaffades 1994. Flera av Asiens länder har genomgått en ekonomisk utveckling med "det japanska ekonomiska undret" som den viktigaste ekonomiska motorn. Kinas ekonomi tog fart efter ekonomiska reformer och har sen 1980 hela tiden ökat sin tillväxt.

De europeiska länderna har efter de två världskrigen hämtat sig och inlett den europeiska integrationen som 1993 ledde till Europeiska unionen och fortsätter alltjämt. EU-området är numera den största ekonomiska enheten i världen räknat i BNP.

Hushållen i västvärlden gick mer och mer över till att köpa färdiga produkter. Massproduktion av dessa varor gjorde att industrisamhället växte inom alla områden. Denna massproduktion krävde en ständig tillförsel av råvaror och energi, framför allt olja.

Den enorma utvecklingen inom elektroniken och informations och kommunikationsteknologin har inlett en helt ny era i människans historia eller åtminstone en helt ny fas i Industrialismen. Denna period som ibland kallas informationssamhälle började ca 1980 i.o.m. persondatorn och fick sitt genomslag från ca: 1990 med skapandet av Internet.

[redigera]

 Då till nu   Big Bang   Förhistoria  -3500 -1000 -500 År 1 500 1000 1500 1600 1700 1800 1900 1950 2000

[redigera]

1950–2000 1950-talet 1960-talet 1970-talet 1980-talet 1990-talet
Europa
Välfärdsstater
Avstalinisering
1953


Kol & Stål
1951-2002
EEG
1958–1993

Ungernrevolten 1956
Warszawa-
pakten 1955-91

Fil:ATP-Frågan.JPG
ATP 1959

Berlinmuren
1961-89


Grundskolan
i Sverige1962

Pragvåren
1968


Majrevolten
1968

Nejlikerevolu-
tionen 1974


Cypernkrisen 1974

CXVIG 1973.
RF 1974
Palme ut
Fälldin 1976

Tysk
höst 1977

Franco †
1975

Thatcher
1979-90

Kärnkraft
1980

Solidaritet 1980

Fil:Madame Vigdís Finnbogadóttir Président de la République d'Islande à Rochefort.jpg Vigdís
1980-96
Palme
mördas 1986
Tjernobyl-
olyckan 1986

Berlinmurens
fall 1989

Sammets-
revolutionen 1989

Rumänska
revolutionen 1989
Finanskrisen i Sverige
1990-94.

Estonia 1994 Sovjet upp-
löses 1991

Tyskland åter-
förenas 1990


EU 1993
Jugoslaviska
krigen 1991-01
Putin
1999-08

Blair
1997-07

Milošević
1989-00

Sv i EU 1995.
Persson
1996-06
Nordamerika
Nato 1949
McCathyism
Kennedy
mördas 1963

"I have
a dream" 1963
20 Watergate
1972-74
30 Reaganomics
1981-89
Bush
1989-93
Clinton
1993-01
Latinamerika
Statskupp
Guatemala-54
Kubas
revolution 1959
Grisbukten 1961 Kubakrisen 1962 Militärkupp
Brasilien 1964
15 Militärkupp
Chile 1973


Condor 1975
Somoza ut 1979 Falklandskriget
1982

Grenada 1983
35 Pinochet
ut 1990
Peru:Fujimori
1990-00
45
Afrika
Afrika
avkoloniseras
1950-60-70-t
Suezkrisen
1956-57
Kongokrisen 1960-65 Sharpeville
massakern 1960
Biafrakriget
1967-70
Selassie
störtas 1974
Angola 1975
Moçambique
1975

Biko död 1977
Sadat
mördas 1981
Mubarak
1981-2011
Somalia i
krig 1988-
Namibia 1990
Apartheid ut 1994
Mandela
1994-99
Folkmordet i
Rwanda 1994
Asien Korea-
kriget 1950-53

Japanska undret
1950 till -90-talet

Vietnamkriget 1959-75
Massakern i
Indonesien 1965

Sexdagars-
kriget 1967
20 Kampuchea 1975-79
Mao † 1976
Deng-ism 1978 Iranska rev.1979
Östtimor i krig
1975-2002
Afghanistan-
kriget 1979-89

Iran
Irak 1980-88

Indira
mördas 1984
Marcos ut 1986 Aquino in
1986

Himmelska fridens torg 1989

Kuwaitkriget
1990-91
Arafat 1996-04
Hongkong
1997
Oceanien ANZUS 1951 Stor invandring
Under 1950-talet

Aboriginer får
rösträtt 1963
Moruroa
1966-74
Snowy Mt.
Scheme -74
Papua N.G.1975

The Dismissal
1975
30 Rainbow W.1985 40
Globalt,
vetenskap
teknik, m.m.
DNA 1953
KALLA KRIGET
1945-90

Sputnik 1957
Alliansfria
stater 1961

Apollo 11 1969
Oljekrisen 1973

SALT I&II
1972-79
HIV 1981 FN:s klimat-
panel 1988
1990
Hubble 1990
Pinatubo
1991
G8 1997
Nytt Millenium 2000!
1950–2000 1950-talet 1960-talet 1970-talet 1980-talet 1990-talet