Weimarrepubliken

Från Wikiversity
Weimarrepubliken

Välkommen till kursen Weimarrepubliken! Kursen Weimarrepubliken är i första hand utformad för att kunna genomföras som ett moment i kursen Historia 2b, Kultur för gymnasiet. Innehåll, examinationer och mål går dock att anpassa även för studier på högre nivå. Om det är något du undrar över skriv gärna på kursens diskussionssida.

Kursens mål Kursinnehåll
  • Källkritik Efter genomgången kurs ska studenten kunna använda grundläggande källkritiska begrepp och applicera dem i sin analys av kursmaterialet
  • Historiebruk Kursdeltagaren ska kunna ge några exempel på olika sätt att använda historia och värdera deras betydelse för skeenden och händelser.
  • Förändringsprocesser Kursdeltagaren ska kunna redogöra för Weimarepublikens förändringsprocesser och för olika tolkningar av dem. Dessutom kan kursdeltagaren översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser
  • Personer och händelser Kursdeltagaren ska kunna ge exempel på några enskilda personer ur Weimarrepublikens historia och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Kursdeltagaren kan ge exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
  • Centrala begrepp Kursdeltagaren kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp som är centrala för kursen.
  • Historieteori Kursdeltagaren kan använda historieteori för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  • Kulturhistoriskt perspektiv Kursdeltagaren kan göra kopplingar mellan historisk utveckling och konst och kultur på ett sätt som visar att man förstår hur ett samhälles idéströmningar, mentaliteter, världsbilder och konstarternas utveckling är sammanlänkade med den samhälleliga utvecklingen.

Fokus ligger även på följande centrala skrivningar i Läroplanen för gymnasieskolan:

  • Förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.
  • Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.
  • Eleverna kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter, och grundläggande demokratiska värderingar.
Marlene Dietrich 1923
Marlene Dietrich 1923
Weimarrepubliken är en historiekurs med kulturhistorisk inriktning. Innehåll, mål och examinationer är utformade utifrån det centrala innehållet i och betygskriterierna för Historia 2b, Kultur, för gymnasiet. Kursen lämpar sig dock väl även för studier på högre nivå. Läs mer...
Artiklar i kursen Diverse länkar
En tysk dollar från Weimarrepubliken
En tysk dollar från Weimarrepubliken
Översiktsfilm om Weimarrepubliken 1924-1929 -
Examinationer Aktuellt
Till varje artikel som ingår i kursen finns instuderings- och fördjupningsfrågor. Oftast återfinns dessa i anslutning till artikeln. Till varje artikel finns också ett självrättande quiz, dessa återfinns i kursens Quiz-box. Kursen har även en avslutande större examination som återfinns här