Wikiversity:Riktlinjer för forskning

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikiversitetets deltagare uppmuntras att delta i akademiskt primärforskning som stöttar Wikiversitetets undervisningsuppdrag. Wikiversitetets forskningsomfång är begränsat till forskningsaktiviteter som sker i samma anda som Wikimedia Foundations målsättningar. För att säkerställa en hög kvalite på forskningen så betonar Wikiversitetets riktlinjer två punkter: verifierbarhet och etik. Primärforskning på Wikiversitetet underställs en kollegial granskning (En:Peer review) för att sträva motverifierbarhet. De av Wikiversitetes användare som deltar i forskningsaktiviteter underställs gemensamma etiska regler.

All forskning måste vara trasparent och genmförd på ett sådant sätt att metoderna och resultaten kan undergå utomstående granskning för att garantera verifierbarhet. Forskningsaktiviteter vid Wikiversitetet innefattar såväl sekundärforskning (till exempel litteraturstudier) som primärforskning (till exempel empirisk forskning och fältstudier) och studier av wikigemenskaper i sig. Till skillnad från övriga projekt under Wikimedia Foundation så behöver Wikiversitetet inte följa policyn om neutral ståndpunkt. Wikiversitetets forskningsaktiviteter förväntas baserade på trovärdiga källor, ärlighet och fria från jäv. Alla forskningsprojekt vid Wkiversitetet bör granskas av övriga användare för att hjälpa till att både motverka dålig forskning och att sprida goda forskningstekniker. En granskningsnämnd har föreslagits för att bättre hjälpa Wikiversitetes forskningsprojekt, den ska bestå av experter som utifrån sina expertisområden kan peka ut problem som annars kan missas i den vanliga granskningen.

Några av målen med forskning vid Wikiversitetet är att bygga upp kunskaper kring god forskning samt att stödja diskussion och forskningssammarbeten. Eventuellt kan det bli möjligt att forskningsresultat vid Wikiversitetet visar sån kvalite att de kan användas som tillräkneliga källor för systerprojekt som Wikipedia och Wikibooks.

Forskningsomfång[redigera]

Se policysidan för forskningsomfång

Wikiversitetets användares deltagange i olika akademiska aktiviteter, från primärforskning till analys av befintlig forskning (även kallat "sekundärforskning" eller "litteraturstudier"), är en vital del av Wikiversitetets många utbildningsaktiviteter. Kritisk granskning, även i form av litteraturstudier, kan i förlängningen leda till resultat i form av primärforskning. Wikiversitetet stöttar all forskning som faller inom forskningsomfånget.

Forskning och neutral ståndpunkt[redigera]

För att inte begränsa den akademiska friheten så tillåter Wikiversitetet sina användare att frångå de vanliga riktlinjerna om neutral ståndpunkt (NPOV). Detta tillåter forskare att undersöka begränsade perspektiv som kanske faller utanför de vedertagna akademiska sanningarna, så länge de är fria från jäv och upprätthåller en hög etisk nivå.

Forskningsomfång för primärforskning[redigera]

Primärforskning genomför med många olika målsättningar och vissa går inte ihop med uppdraget och formatet för Wikiversitetet. Följande exempel faller till exempel utanför ramarna för Wikiversitetet:

 • Forskning som bryter mot någon Wikimedia Foundations policies, som till exempelprivacy policy
 • Forskning som är olaglig eller oetisk.
 • Forskning som i vanliga fall kräver godkännande av en instutionell granskningsnämnd vid ett universitet. (Undantag: om projektet först har godkänts av en granskningsnämnd vid ett befintligt universitet och forskningen förljer de riklinjer som ålagts vid den granskningen)
 1. REDIRECT Wikiversity:Forskning

Etik[redigera]

 • Alla forskningsprojekt bör följa en hög forskningsetisk standard.
 • Projekt bryter mot konventionella etiska riktlinjer är inte tillåtna.
 • Projekt som vanligtvis kräver en granskning av en etiskt granskningsnämn är inte tillåtna.
 • Projekt som innefattar en icke klarlagd intressekonflikt är inte tillåtna. Till exempel marknadsundersökningar för att göra reklam för en specifik produkt.
 • Wikiversitetets granskningsnämnd är ansvarig för att granska alla forskningsprojektens metod och genomförande.

Alla forskningsprojekt som genomförs vid Wikiversitetet måste genomföras på ett etiskt sätt. Wikiversitetet kan till exempel inte tillåta forskning som resulterar i fara, oro eller förlägenhet för någon person eller forskning som vilseleder någon. Ingen forskning får heller bryta någon lokal eller internationel lag.

Projekt som vanligtvis kräver en granskning av en etiskt granskningsnämn är inte tillåtna. Om projektet redan granskats och godkänts av ett befintligt Universitet kan det hända att Wikiversitetets granskningsnämnd godkänner det.

Wikiversitetet är hängivet åt att söka kunskap och att tillhandahålla en plattform för människor som vill lära sig om världen. Wikiversitetet förespråkar en utbildningsetik som håller Wikiversitetet fri från propaganda, vilseledande fakta och intelektuell oärlighet (som till exempel plagiat). Wikiversitetet är inte en plattform för att lyfta fram specifika politiska rörelser, religiösa ideologier eller avvikande vetenskapliga teorier. Wikiversitetet kan innehålla forskning inom alla typer av ämnen, men det existerar inte som verktyg för att förespråka specifika ståndpunkter, rörelser eller trossystem.

Deltagare i forskningsprojekt vid Wikiversitetet får ej använda Wikiversitetet som ett verktyg för propaganda eller annan typ av intelektuell oärlighet. De måste anta ett etiskt korrekt förhållningssätt till sin studie, det innebär att inte förvränga, undanhålla eller förfalska fakta. Alla Wikiversitetets deltagare måste hänge sig åt ärlighet och hög vetenskaplig standard.

Wikiversitetets standarder för vetenskaplig och etisk forskning upprätthålls genom kollegial granskning. Största delen av denna granskning sker genom de vanliga arbetsprocedurer som sker på en wiki, genom diskussioner och öppen redigering. Vissa typer av oetisk och vilseledande forskning kan det dock behövas experter för att upptäcka. Wikiversitetet är därför i behov av experter som vägleder i granskningsarbetet.

Granskningssprocessen[redigera]

Wikiversitetets granskningsprocess, som är decentraliserad och genomförs gemensamt av alla användare, består av följande steg:

 1. Användare skapar ett forskningsprojekt och markerar det som forskning med lämplig mall.
 2. Om användare som läser igenom materialet upptäcker något som kan ifrågasättas så markeras det med passande mall.
 3. Antingen löses problemet genom allmän debatt eller så markeras den för radering.
 4. Efter genomläsning och diskussioner kan materialet antingen modifieras och utsättas för ny genomläsning eller så skickas den vidare till granskningsnämnden som gör den sista gransningen.

Granskningsnämnden[redigera]

Läs Granskningsnämndens policy

Vissa typer av missledande forskning kan vara svåra att upptäcka för den normale användaren, därför förlitar sig Wikiversitetet på användare med expertiskunskaper inom forskning som kan upptäcka och genomskåda dessa problem. Granskningsnämnden är aktivt delaktig i att vägleda inom bedömningen av forskningsprojekt för att undvika brott mot Wikiversitetets riklinjer för forskning.

Forskning vid minde Wikiversitet[redigera]

Små wikiprojekt kan ha svårt både att motarbeta vandalism och att inrätta en granskningsnämnd, det kan då vara i deras bästa intresse att tills vidare införa en policy mot primärforskning.

Kantgruppsforskning[redigera]

Ett annat uppenbart problem är hur vi hanterar grupper i samhällets utkanter (till exempel extremhögern eller extremvänster) som vill använda Wikiversitetet för att förmedla sina åsikter. Granskningsnämnden bör se till att även denna typ av publikationer följer Wikiversitetets riktlinjer. Ibland kan det finnas behov av att skärpa reglerna för att förhindra vissa typer av forskningsprojekt.

Mot en Wiki-publisering[redigera]

Wikiversitetet har ännu inget officiellt system för att publisera granskat material. Målet med forskning vid Wikiversitetet behöver inte ens vara att ha en publiserad slutrapport. Man kan inte heller garanter att allt forskningsmaterial på Wikiversitetet är fullgott granskat och veriferbart. Det huvudsakliga syftet med forskningsaktiviteter vid Wikiversitetet är dock att uppmuntra undervisning och inlärning snarare än presentera forskningsresultat. En rapport kan mycket väl läggas ut på en wikisida och ett av Wikiversitetets mål är att bygga upp en fullgod granskningsprocedur. Men tills dessa att detta är klart kan forskningsrapporter istället publiseras via vetenskaplig fackliteratur.

Se även[redigera]