Hoppa till innehållet

Lärarhandbok-sfi/Inledning till läraren

Från Wikiversity
  Inledning till läraren     Vad behöver läraren kunna?     Övningarnas genomförande     Övningar (1-6)    


Wikipedia för invandrare[redigera]

- från novis till expert i en serie språk- och kunskapsutvecklande övningar för sfi 3D
Varför Wikipedia i SFI-utbildningen?[redigera]

Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven utveckla sin kompetens att använda olika digitala verktyg och hjälpmedel för information, kommunikation och lärande.
— Ur kursplanen för SFI (s. 8)

Att arbeta med Wikipedia som en integrerad del av SFI-utbildningen betyder att elever utvecklar sin skicklighet i att söka kunskap på svenska, kommunicera texters innehåll och uppbyggnad och hantera informationen på ett källkritiskt sätt. Det handlar alltså om att bekanta sig med verktyg som är betydande för elevens fortsatta språk- och kunskapsinlärningen.

Att jobba med Wikipedia utvecklar SFI-elevens förmåga att:

  • läsa och förstå svenskans genretypiska drag och uppbyggnad utifrån texters olika syften;
  • tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang;
  • använda relevanta digitala och visuella hjälpmedel; samt
  • anpassa språket till olika mottagare och situationer.

Vi på Wikimedia Sverige är flexibla i vårt arbete och hjälper gärna till att guida er så att ni kan komma igång. Konceptet prövades på två skolor under 2013 genom ett samarbetet mellan Wikimedia Sverige och GR Utbildning. Lärdomarna och många av idéerna från det projektet har inkluderats i det här häftet. Eftersom eleverna har en begränsad tid att komma igång så det är viktigt att ha konkreta uppgifter att arbeta med. Därför har Wikimedia Sverige satt samman den här serien på sex konkreta övningar som tar eleven från vara novis till internationell Wikipediaexpert som producerar fri kunskap för en världspublik och som stolt kan berätta om det.

Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev som har slutfört studier inom vuxenutbildningen i den utsträckning som framgår av elevens individuella studieplan kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
— Ur läroplan för vuxenutbildning (s. 11)

Om projektet Wikipedia för invandrare[redigera]

'Wikipedias påverkan' -- hur Wikipedia fungerar, presenterat av några av de som skapat Wikipedia-artiklar på olika språk". Filmen är på engelska och textad på svenska.

Wikipedia har blivit en central källa för information och är nu världens sjätte mest besökta webbplats med över 500 000 000 besökare varje månad. Wikipedia finns på närmare 300 olika språk med frivilliga skribenter från världens alla hörn. Detta har lett till att Wikipedia har smått otroliga 80 000 volontärer världen över som tillsammans skapat världens största samling av mänsklig kunskap. Allt fler skolor och universitet har börjat bidra till Wikipedia som en del av eleverna och studenternas utbildning. Att bidra är ett roligt och väldigt konkret sätt att hjälpa andra människor och sprida kunskap och har flera pedagogiska vinster.

Den här portalen är speciellt framtagen för SFI-lärare för att göra det så enkelt som möjligt att inkludera Wikipedia som en resurs i SFI-utbildningen. Portalen har relevant information om vad du som lärare behöver ha koll på när det gäller Wikipedia och även en serie av sex språk- och kunskapsutvecklande övningar som gör det enkelt att handleda och undervisa eleven från att vara Wikipedianovis till att självständigt berätta om sina erfarenheter av att vara aktiv på Wikipedia inför en världspublik, på svenska.

Vår pilotstudie under 2013, som bekostades av Internetfonden, visade att SFI-eleverna är mycket positivt inställda till att bidra till Wikipedia tack vare verklighetsförankringen och att deras arbete kan ha nytta för andra samt att det ger dem ökad datorvana. Språkstudierna får då ett mervärde.

Wikimedia Sverige och GR Utbildning vill se till att material om Sverige och svenska företeelser finns tillgängligt på så många språk som möjligt för att förenkla integration av nyanlända svenskar samt skapa en ökad förståelse hos deras släktingar om deras nya liv. SFI-eleverna är synnerligen väl lämpade för detta då de behärskar både svenska och sitt modersmål och därför kan översätta de svenska artiklarna.

Eleverna kan därmed själva hjälpa till att sprida fri information och får en möjlighet att bidra till något större. Wikipedia är fritt att använda för alla och genom projektet Wikipedia Zero, där Wikimedia Foundation inlett samarbeten med internetoperatörer kan flera hundratals miljoner människor i fattiga länder använda Wikipedia helt utan kostnad. Wikipedia kan därför vara deras bästa möjlighet att få nödvändig information och lära sig om andra länder. För SFI-elevens del ökar detta glädjen då familj och vänner i många fall enklare kan lära sig om deras nya hemland.

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell och etnisk mångfald. För individen är utbildningen oavsett studieform en social och kulturell mötesplats. Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom utbildning i vuxenutbildningens olika kurser. Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas.
— Ur läroplan för vuxenutbildning (s. 6)

Nästa del i den här portalen beskriver hur det fungerar på Wikipedia så att du som lärare får en god förståelse för vad du ger dig in på. Det finns även länkar som går till stef-för-steg-instruktioner om viktiga saker du behöver kunna. Detta är tänkt som ett stöd för dig att enkelt komma igång. Slutligen har vi satt samman en serie med sex övningar, som eleverna direkt kan gå till. För dig som undervisar är det bra att först läsa igenom övningarnas genomförande, så att du får en överblick över hur övningarna hör ihop och hur du vill anpassa de till dina elever. Vi skulle älska att få återkoppling hur du har använt materialet och hur det fungerat.