Makt och uppror

Från Wikiversity
Makt och uppror

Välkommen till kursen Makt och uppror! Kursen Makt och uppror är i första hand utformad för att kunna genomföras som ett moment i kursen Historia 2b, Kultur för gymnasiet. Innehåll, examinationer och mål går dock att anpassa även för studier på högre eller lägre nivå. Om det är något du undrar över skriv gärna på kursens diskussionssida.

Kursens mål Kursinnehåll och struktur

Denna kurs utgår från följande centralt innehåll för Historia 2b, gymnasiet:

  • tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden
  • att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.[1]

Genom att arbeta med, och gärna bidra till, materialet i Makt och uppror och genom att fördjupa sig i de uppgifter som hör till artiklarna kan den som går kursen visa att den kan analysera och definiera historiebruk och historiesyn, och utveckla historiemedvetande genom att studera historiska personer, händelser, tankeströmningar och samband och ur dessa dra slutsatser och paralleller till nutiden och kanske också försiktiga tankar om framtiden.

Källor[redigera]

  1. Skolverket
Spartacus i uppsättning av Bolsjojbaletten 2013
Spartacus i uppsättning av Bolsjojbaletten 2013

Detta är en kurs ämnad för tematiska fördjupningsstudier. Det breda temat makt och uppror beskrivs och analyseras ur såväl idémässiga som kulturella och materialistiska perspektiv. Därför återfinns inom ramen för kursen ett mycket varierat material som beskriver till exempel personer som representerar makt eller uppror historiskt och/eller kulturellt, händelser som visar på hur makt och uppror förhållit sig i relation till varandra i historien och kulturella tolkningar av makt och uppror. Materialet presenteras därför inte i kronologisk ordning utan kursen läses lämpligen utifrån kategorier.

Allt kursmaterial har också sorterats utifrån temakategorier som relaterar till kunskapskrav och centralt innehåll från Gy11 och Lgr11. Vi rekommenderar att man väljer att arbeta med artiklar från minst tre kategorier för att få med flera delar av det centrala innehållet. Om man väljer en artikel var från

till exempel så arbetar man med flera delar av det centrala innehållet för Historia 2b, som man också i uppgifterna kan koppla till historiebruk och historiesyn, och genom att arbeta här i Wikiversity arbetar man också mot läroplanens mål att alla elever ska kunna arbeta med modern kommunikation och i demokratiska former. Du kan leta i kategorierna genom att klicka på de olika kategorierna längst ner här på portalens förstasida.

Artiklar i kursen Diverse länkar
Maktpodden
Maktpodden
Examinationer Aktuellt
Till varje artikel som ingår i kursen finns instuderings- och/eller fördjupningsfrågor. Oftast återfinns dessa i anslutning till artikeln. Uppgifterna är utformade så att man redovisar här på Wikin. På så sätt blir dina kunskaper en del av vårt gemensamma lärande. Till flera artiklar finns också ett självrättande quiz, dessa återfinns i kursens Quiz-box. Kursen har även en övergripande inlämningsuppgift som återfinns här.

Som avslutande examensuppgift kan deltagare skapa en artikel som läggs in som studiematerial i kursen. Utifrån centralt innehåll och kunskapskrav ska en fråga som lyfter historiska personer, händelser, förlopp, tankeströmningar eller kulturföreteelser beskrivas och analyseras. Analysen ska lyfta historiebruk, innehålla korrekta källhänvisningar och knyta an till historiografi. Artikeln kan utgå från såväl text, bild, film som annan multimodal redovisningsform. Artikeln ska också ha fördjupnings/instuderingsuppgifter kopplade till innehållet. Artikeln publiceras, kategoriceras utifrån innehåll samt portal Makt och uppror. Artikeln ska också anslås i portalens undersidor för artikelmaterial.

Om du gått kursen Makt och uppror kan du ansöka om att få vår superhemliga kod till kursens Badge som "examensbevis" Du kan också få denna fina utmärkelse till din användarsida
Om du gått kursen Makt och uppror kan du ansöka om att få vår superhemliga kod till kursens Badge som "examensbevis" Du kan också få denna fina utmärkelse till din användarsida
  • Ansök om en badge! Om du har gjort uppgifterna till tre av våra artiklar, samt lämnat in antingen den övergripande inlämningsuppgiften eller examinationsuppgiften kan du ansöka om Makt och upprors Badge. Du kan då få en badge att lägga på din Wiki-användarsida som visar att du har fullbordat tre uppgifter plus en av inlämningsuppgifterna och därmed klarat grundkraven i kursen.
  • Du kan också få en badge som du kan lägga på din blogg. Om er klass har gått kursen som en del i skolarbetet kan ni få en badge att lägga på er klassblogg som visar att ni har fullgjort kursen. Du/ni ansöker genom att skicka ditt/era användarnamn till maktochuppror@mail.com. Vi kommer då att granska användarbidragen, och utfärda din/er badge om kraven uppfyllts. Vi skickar då den superhemliga inbäddningskoden till er. Lycka till!
Vi är med i Webbstjärnan
Webbstjärnan

Under läsåret 2014-2015 byggdes denna kurs upp som ett projekt i Webbstjärnan, av klass Es13, Katedralskolan i Skara. Läs mer om projektet på kursens OM-sida.