Välkommen till min plats/År 1-3/Övningsuppgift

Från Wikiversity
Övningsuppgift, årskurs 1-3

Syfte

Övningsuppgiften är till stor del lärarledd och kan ge eleverna det stöd de behöver för att senare mer självständigt kunna använda plattformarna för att publicera texter som de jobbar med i ämnesområdet Välkommen till min plats. Uppgiften handlar om skolan som plats och introducerar arbetet och de olika moment som ingår. Eleverna ges möjlighet att träna sig i att tänka kring olika texter beroende på digital plattform.

Förberedelser[redigera]

  • Läraren bekantar sig med Platsr, en webbplats för personliga berättelser kopplade till olika platser och med Wikimini, ett digitalt uppslagsverk för barn av barn.
Exempel på elevtext på PlatsR
Exempel på elevtext på Wikimini
  • Läraren skapar inlogg till båda plattformarna

Del 1: Min bästa plats på skolan[redigera]

(först enskilt och därefter helklass)

Välj en plats på skolan[redigera]

Alla elever får välja var sin plats på skolan som de tycker om att vara på. De ska fundera över:

  • Hur ser platsen ut?
  • Vad brukar du göra på platsen?
  • Varför tycker du om denna plats?
  • Har du ett speciellt minne förknippat med platsen?

Rita eller dokumentera platsen[redigera]

Finns det tid får eleverna gärna rita sin plats. Ett annat alternativ är att ni går ut och fotograferar de olika platserna med surfplatta eller mobiltelefon.

Berätta för varandra[redigera]

Gör en runda i klassen och låt alla elever få berätta vilken plats de valt och varför. Skriv upp platserna på tavlan eller direkt i ett dokument på datorn.

publicera gemensamt på Platsr.se[redigera]

Läraren skapar en plats på Platsr och skriver in elevernas platser med motivering. Läraren publicerar också ett eller flera bilder på platsen alternativt elevernas teckningar på platsen. För att kunna publicera på Platsr.se måste läraren i förväg skapat ett konto och gärna gjort en samling. Genom att lägga platserna i en gemensam samling kan alla platser under arbetets gång kopplas samman.

Del 2: Fakta om skolan[redigera]

Elevernas uppgift är att skapa en gemensam faktatext om skolan. Börja gärna med att prata om vad eleverna vet om skolan, dess historia och om platsen där skolan ligger. Ta därefter reda på vad eleverna vilja veta om skolan. Utgå ifrån elevernas frågeställningar när ni söker fakta om skolan.

Söka fakta[redigera]

Sök gemensamt på efter fakta om skolan. Ex. skolans webbsida, kommunens webbsida, Eniros historiska flygfoton etc. Har skolan ett skolbibliotek kan det finns böcker om platsen där skolan ligger.

Skriv faktatext[redigera]

Skriv en gemensam faktatext tillsammans i klassen.

Publicera på Wikimini[redigera]

Publicera klassens gemensamma text på Wikimini.

Jämför gärna texten på Platsr och texten på Wikimini med varandra och låt eleverna fundera över skillnaderna.