Välkommen till min plats/Förord

Från Wikiversity
Förord

Upprinnelsen till projektet "Välkommen till min plats" är våra erfarenheter av att på olika sätt arbeta med elever, historia, informationssökning, källkritik och delakultur. "Välkommen till min plats" är ett metodutvecklingsprojekt och syftet var från första början att ta fram ett arbetssätt som kunde återanvändas i sin helhet eller i delar av olika elever och lärare på olika platser. Resultatet är den här lärresursen. Den är i första hand utvecklad för att lärare ska kunna arbeta med sina elever, men den är minst lika användbar för museipedagoger, arkivpedagoger och andra aktörer som vill arbeta med historia, informationssökning och delakultur tillsammans med elever i linje med läroplanens syfte och mål.Arbetssättet har tre huvuddelar som utgångspunkt:

  • Historiemedvetande - att utforska en plats eleverna känner väl till utifrån nutid, dåtid och framtid.
  • Språk - att använda sig av olika genrer (facktext, berättande text och argumenterande text) och olika framställningssätt (muntlig och skriftlig framställning och kombinationen text och bild).
  • Att dela med sig av sina kunskaper i digitala plattformar som når utanför klassrummets väggar och blir en del av en kollektiv kunskapsuppbyggnad.

Att sätta in sig själv och det som är välbekant i ett dåtid-nutid-framtid-perspektiv ökar förståelsen för att historia är något föränderligt och ständigt pågående som skapas av människor av kött och blod och för att framtidens historia skapas varje dag.

Att som aktiv textproducent arbeta med subjektiva och objektiva perspektiv, med berättande text och facktext, ger större färdigheter i att skilja mellan dessa genrer i andras texter.

Och att själv publicera sig i det digitala offentliga rummet med källhänvisningar och med utrymme att bli redigerad av andra ger förståelse för källkritik och hur kollektiv kunskapsuppbyggnad som Wikipedia fungerar.

"Välkommen till min plats" i undervisningen