Välkommen till min plats/Gymnasiet

Från Wikiversity
Gymnasiet


Som lärare är du givetvis fri att modifiera kursmomentet som du vill. Nedan följder ett förslag på hur du kan genomföra momentet i historia och svenska, men "Välkommen till min plats" passar också för exempelvis geografi, kommunikation med mera. Om ämnet svenska inte är en del av projektet uppgiften att skriva på platser.se uteslutas.Vad säger läroplanen?

Lektionsöversikt[redigera]

Lektion Arbetsområde Uppgifter Förberedelser och resurser
1 Presentation av projektet som helhet

Presentera:

  • Projektets innehåll, syfte och mål.
  • Några av de webbplatser som eleverna kommer att arbeta med. Till exempel wikipedia.se, platsr.se och en lokalhistoriskt förankrad kunskapskälla. (Till exempel Stockholmskällan i Stockholm, Göteborgs länsmuseum i Göteborg, en hembygdsförening och så vidare).
Eleverna delas in i grupper och får till uppgift att fundera ut en plats i sitt närområde som de vill skriva om. Om projektet genomförs i ämnet Svenska eller Svenska som andraspråk uppmanas eleverna att publicera gruppens plats på platser.se.

Antingen bidrar eleverna själva med en personlig berättelse, eller också intervjuas de en äldre person som berättar om platsen.

  • Läs igenom anvisningarna om wikipedia.org och platser.se
  • Sök via bibliotek, museer och arkiv upp några lokalhistoriska källor för att kunna bistå eleverna med tips.
2 Presentation av Wikipedia

Hur fungerar det att redigera Wikipedia? Krav på kvalitet, källor, neutralitet och relevans. Vad är plagiat? Hur ser en bra artikel ut på Wikipedia?

I det här arbetsområdet planerar och skriver eleverna för Wikipedia och förbättrar artiklar om sitt närområdes historia.

Eleverna funderar på var luckorna finns på Wikipedia - vilka artiklar innehåller otillräcklig information om platserna? Finns det artiklar om elevernas närområde som helt saknas? Vilka andra artiklar kan eleverna skapa eller utveckla som är länkade till platsartiklarna? Fundera över platsens dåtid, nutid och framtid - vad kan vi med säkerhet säga om platser i närområdet som inte finns beskrivet på Wikipedia? I förberedelse för andra lektionen bör alla grupper ha kommit fram till vilken plats de ska jobba med och vem som eventuellt ska intervjuas för personlig berättelse på platser.se.
3 Välj artiklar utifrån de lokala platserna

Lektionen ägnas åt att eleverna väljer artiklar på Wikipedia baserat på det tidigare resonemanget kring luckor på Wikipedia som är relevanta för närområdet. att påbörja och att utveckla.

  • Varje elev skapar ett eget konto på Wikipedia.
  • Varje grupp redovisar sitt val av Wikipediaartikel.
  • Eleverna börjar söka och samla källmaterialet som de ska basera texterna på.
Resurser och stöd finns på sidan om Wikipedia.
4 Fortsättning - artikelpublicering och redigering på Wikipedia. Lärarna finns tillgängliga för handledning och diskussion. Använd Wikipedias stilråd som guide för hur eleverna bör skriva sina texter.
5 Fortsättning - artikelpublicering och redigering på Wikipedia. Lärarna finns tillgängliga för handledning och diskussion. Nu ska även den personliga berättelsen publiceras på platser.se om den ingår i upplägget.
6 Sammanställ Wikipediaarbetet och planera för Stadsvandringen

Eventuellt genomförs några sista redigeringar på Wikipedia.

Skriftlig inlämning

Avrunda grupparbetet med att eleverna individuellt redovisa en sammanfattning av genomförandet och ett resonemang kring vilka källor som har använts (och valts bort) och hur de förhåller sig till riktlinjer om trovärdighet och relevans i ett publikt uppslagsverk som Wikipedia.

7 Stadsvandringen

I helklass organiseras aktiviteten Stadsvandring som leds av eleverna. Vandringen görs mellan de platser som grupperna har arbetat med.

Eleverna tar stöd av sina texter på Platser och Wikipedia och kan förbereda genom att ta fram relevanta historiskt material för visningen av sin plats och dess historia. Undersök vilken tid som krävs för att kunna besöka alla platser, ordna med nödvändiga anvisningar och logistik.
8 Presentation av avslutande reflektioner

Vilka källkritiska problem har eleverna ställts inför under arbetet på Platsr respektive Wikipedia? Har några uppgifter på Wikipedia redigerats bort, och i så fall varför det? På vilket sätt har eleverna använt historiska kunskaper för att legitimera fakta om platsen?

Eleverna presenterar sina wikiartiklar för varandra, gruppvis eller i helklass och konkretiserar där de källkritiska ställningstaganden som deras text har inneburit.