Välkommen till min plats/Gymnasiet/Styrdokument

Från Wikiversity
Gymnasieskolans
styrdokument


Syfte
Arbetet med Välkommen till min plats kan kopplas till kunskapsmålen för svenska, historia och geografi i Gy 11.

Syftet med kursmomentet är att du ska utveckla följande kunskaper och förmågor:

Svenska

 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Historia

 • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
 • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultaten med varierande uttrycksformer.

Geografi

 • Kunskaper om geografiska processer och geografins begrepp, teorier och modeller.
 • Kunskaper om olika natur- och kulturlandskap, om deras samband, utveckling och förändring över tid samt om samband mellan människa, samhälle och miljö.
 • Kunskaper om företeelser i närmiljön och hur de kan relateras till andra platser och regioner på jorden.
 • Förmåga att använda olika geografiska källor, metoder och tekniker vid arbetet med geografisk analys samt att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information.

Exempel på anvisningar till eleverna[redigera]

Uppgifter till kursmomentet

Svenska:

 • Skriv ned en personlig berättelse och publicera på Platsr.se. Ni ska hitta någon person som har en intressant personlig berättelse att berätta om något som har en koppling till er plats i Västerort. Berättelsen har en subjektiv karaktär och den får gärna innehålla känslor och åsikter.

Historia och svenska:

 • Skriv och redigera på Wikipedia

Först ska ni kartlägga vad som finns skrivet om er plats på Wikipedia. Efter det sätter ni igång med att själva skriva och redigera. Kanske behöver ni skapa nya artiklar eller så får ni utgå från befintliga artiklar och utveckla dessa. Utgå från artikeln om platsen ni har valt men fortsätt gärna att skriva och redigera artiklar som är länkade till platsartikeln. Sammanfatta hela tiden vad ni gör på Wikipedia i ett dokument som sedan lämnas in till din lärare.

 • Guidning av stadsvandring

Till slut leder allting fram till en stadsvandring där vi guidar varandra runt till de olika platserna. Här gäller det att fokusera på sådant som väcker intresse och som blir effektfullt under vandring. Till slut kommer vi alla känna att vi lärt känna vårt närområde på ett mer djuplodat sätt.

Du visar vad du lärt dig genom att

 • skriva och publicera olika texter om en plats på plattformarna på Wikipedia och Platser
 • presentera muntligt information om de olika platserna
 • berätta och resonera både skriftligt och muntligt kring olika framtidsscenarion för de olika platserna