Välkommen till min plats/År 4-6/Uppgift 2

Från Wikiversity
Uppgift 2
år 4-6 - Dåtid

Syfte

Syftet är att göra en koppling mellan det det digitala materialet och det nära, synliga och fysiska. Det blir också ett utmärkt tillfälle för mer input från läraren och där läraren kan ta upp berättelser om platsens historia och särskilt om det finns synliga tecken på det. Eleverna ska förstå skillnaden mellan fakta och fiktion och kunna omsätta detta när de arbetar med fakta kring sin plats och förstå olika textgenrer. När eleverna själva skriver innehåll på Wikimini tränar de sig i att tänka källkritiskt och reflektera över vad som kan vara sant respektive falskt i källmaterialet.


Förberedelser[redigera]

Ta fram exempel på olika textgenrer som visar skillnaden mellan fakta och fiktion. Använd gärna andra elevers texter som en utgångspunkt för att synliggöra de språkliga dragen som utmärker och särskiljer texter på olika plattformar. Följande faktatexter kan användas från Wikimini:

Exempel på personliga texter på Platsr.se är:

Förbered för redigering[redigera]

Presentera mer av hur Wikimini fungerar i takt med att eleverna bekantar sig med textinnehållet.

Planera för vad platserna ska heta så att det passar för ett uppslagsverk. Samma plats kan alltså har olika namn på platsr.se och wikimini. Wikimini kan heller inte ha flera olika texter för ett och samma uppslagsord, medan platsr.se kan ha flera berättelser kopplade till samma geografiska plats. Därför är det värt att göra en gemensam inventering av vad som redan finns på Wikimini och vilka kommande artiklar som klassen ska bidra med och vilka elever som skriver om vad.

Diskutera vad som utmärker en faktatext[redigera]

Låt därefter eleverna fundera över: Vad är skillnaden mellan dessa genrer?

  • Vad är en faktatext?
  • Vad är fiktion eller en påhittad berättelse?
  • Hur skiljer sig faktatexter från en personlig berättelse?

Faktatexten är exempelvis opersonligt och som skulle berättas på samma sätt av olika människor. Något som kan hänvisas till en källa eller ett källmaterial. I faktatexter ska alltid källan finnas med. Genom att berätta vilka källor som man använt visar man var man hämtat sin fakta vilket gör texten mer trovärdig. En faktatext innehåller aldrig ord som jag, min, mitt etc.

Läs och undersök textens uppbyggnad på Wikimini[redigera]

  • Titta gemensamt i klassen på ett par utvalda texter från Wikimini.
  • En faktatext på Wikimini ska alltid börja med en tydlig definition av själva uppslagsordet, exempelvis:
Globen är en arena som ligger i Stockholm .”
  • Den första meningen berättar vad platsen/byggnaden etc. är och var platsen/ byggnaden etc. ligger. Blåa ord, så som Stockholm , länkar vidare till uppslagsordet om Stockholm på Wikimini. Rödmarkerade ord är också länkade men till en sida som ännu inte har något innehåll. Visa funktionerna för eleverna genom att klicka på orden i meningen och se vad som händer.
Läs mer om hur länkar fungerar på Wikimini.
  • Sist finns källor som visar var informationen är hämtad. Diskutera med eleverna om källorna som listas i texten kan anses passa för innehållet.
  • Observera att texterna på Wikimini inte är perfekta - fråga gärna eleverna hur de anser att texten skulle kunna bli bättre och diskutera hur de som skrivit texten har klarat av att ge trovärdig fakta till läsaren.

Wikiminis regler[redigera]

Redigera Wikimini[redigera]

Det är centralt att eleverna har tillgång till källmaterial när de ska börja att själva skriva texter på Wikimini, det är däremot inte nödvändigt att de har ett färdigt arbete när de börjar på Wikimini. Arbetet lämpar sig till att växla mellan att samla information och successivt bygga ut texten, söka mer information och revidera texten i takt med att de lär sig mer om platsens historia och hur Wikiminis teknik fungerar.

Påminn eleverna att spara sidan då och då för att inte riskera att glömma bort det.

Följ elevernas redigeringar[redigera]

En värdefull rutin för läraren är att efter varje lektionspass, eller ihop med eleverna som avslutning på lektionen, klicka på Wikiminis "senaste ändringar" för att se vilka redigeringar som eleverna har åstadkommit under lektionen.